Stadgar för i Lasses Kvarter musikförening

antagna vid föreningens årsmöte 110116
förtydligade vid årsmöte 2011-12-18


Idé/syfte

att arrangera offentliga konserter av god konstnärlig kvalité i

Lasse Färnlöfs anda


 

Medlemskap
får man genom att erlägga en årlig medlemsavgift.
Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Styrelse

Styrelsen består av 3 ledamöter samt 2 ersättare. Ordförande väljs av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och andra funktionärer.
Ordförande väljs på två år, övriga ledamöter på ett år.
Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter såsom utarbetande av
föreningens generalprogram etc.

Årsmöte

skall hållas senast sista kvartalet.
Kallelse skall ske genom utskick via email senast två veckor före.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- val av ordförande och sekreterare för mötet
- styrelsens berättelse
- revisors berättelse
- beslut om ansvarsfrihet
- val av styrelseledamöter
- val av revisor
- val av valberedning

Verksamhetsår

1 januari - 31 december

Protokoll

Ordföranden ser till att protokoll skrivs och justerar detsamma

Firmatecknare

Ordföranden eller av styrelsen utsedda ledamoter

Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomi utser årsmötet en revisor

Stadgeändring

Ändring av stadgar sker vid årsmötet. För ändring fordras 2/3 majoritet.

Upplösning

Vid upplösning av föreningen skall årsmötet besluta om hur eventuella tillgångar skall fördelas.